Volume 1, Issue 1 (Example)

 

Influence of Carrier Phase Shifted SPWM on Output Voltage of Multilevel Converter for Rail Transit

Liujian Zhang1, Xun Wang1, *

DOI: 10.XXXX/jstit.202002_1(1).0001


 Image Enhancement Algorithm 1-8

Ji Zhang, Zixin Wei
DOI: 10.XXXX/XXX.202002_1(1).0001

 PID Optimization

9-14

Yongsheng Zhou, Caiyun Xu
DOI: 10.XXXX/XXX.202002_1(1).0002

 Visualization Analysis 15-22

Jinman Huang, Yuejiao Fang, Zesheng Tian, Zixin Wen, Shuang Lu, Ninggui Duan
DOI: 10.XXXX/XXX.202002_1(1).0003

 Research Progress and Application 23-27

Bin Liu, Jinyu Ren
DOI: 10.XXXX/XXX.202002_1(1).0004

 Design of Control System for 28-33

Yali He, Ge Tian, Caiyun Xu, Nannan Zhang, Kuang Wu
DOI: 10.XXXX/XXX.202002_1(1).0005

TPL_BACKTOTOP